DAVID KLENC maloobchod - velkoobchod - zakázková výroba
Nabízíme průhledné archy a přířezy z pravého celofánu, tatrafánu, PP fólie a celofánové sáčky
Doprava zdarma při nákupu nad 2000,- Kč včetně DPH !!
Celofánové - Archy. cz

Obchodní podmínky internetového obchodu celofanove-archy.cz1. Úvodní ustanovení
    
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.celofanove-archy.cz. Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele (dále jen "Prodávající") a zákazníka (dále jen "Kupující").

Prodávající:
David Klenc
Sídlem: Nezdice 102, Nezdice, 334 01
Kontaktní adresa: Nezdice 102, Nezdice, 334 01
IČ: 88039595
DIČ: CZ7904262058
Kontaktní telefon: +420 737 610 938
E-mail: info@celofanove-sacky.eu
Prodávající JE PLÁTCEM DPH registrovaným od 1.9.2016


2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
    Pro vytvoření objednávky kupující vybere druh zboží, uvede jeho požadované množství, požadovaný způsob dopravy, způsob provedení úhrady za zboží, řádně vyplní kontaktní formulář a objednávku elektronicky odešle kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku".
     Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. Cena zboží a služeb je platná v momentě odeslání objednávky.
    Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a bez výhrady s nimi souhlasí. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, případně uvést jiný daný způsob převzetí objednaného zboží.
    Potvrzení o přijetí objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) a elektronická kopie této objednávky jsou zaslány kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu.
    V okamžiku, kdy prodávající zašle kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu potvrzení o zpracování obdržené objednávky, tato se stává kupní smlouvou se všemi povinnostmi a důsledky vyplývajícími z platné legislativy ČR.

Zrušení objednávky
    Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.


3. Zaslání zboží a platba

Způsob dopravy
    Konkrétní způsob dodání zboží si volí kupující sám během tvorby objednávky. Přehled dopravců a aktuální ceník je uveden v sekci Dopravné a Balné.

Dodací lhůta
    Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době přepravcem dle preferencí zákazníka, obvykle v termínu 2-4 pracovních dnů, případně dle informace uvedené v potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.

Způsob platby
    Konkrétní způsob platby si volí kupující sám během tvorby objednávky. Zboží je možné v plné výši uhradit hotově při osobním převzetí zboží na odběrném místě, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem (číslem objednávky/faktury), který platbu identifikuje. Při bezhotovostní platbě je zboží odesláno až po připsání úplné částky za zboží na účet prodávajícího.

Převzetí zboží
    Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu lze u dopravce reklamovat zásilku a požadovat náhradu. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že obal zásilky je mechanicky nepoškozen.
Vlastnická práva zboží přecházejí z prodávajícího na kupující až v okamžiku úplného uhrazení ceny zboží.


4. Odstoupení od kupní smlouvy
    Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (například dodání i nedokončené zakázkové výroby)
Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
    Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu info@celofanove-sacky.eu nebo písemně na adresu prodávajícího uvedenou v sekci Kontakty. Zásilky, z nichž není patrné proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.
    V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy vrácena, je o tyto náklady odpovídajícím způsobem snížena.
    Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část výlučně bezhotovostním převodem, nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží, a v rámci tohoto postupu: A) vystavení a zaslání účetního dokladu - opravný daňový doklad (dobropis) kupujícímu na uvedený email. B) Tento doklad kupující neprodleně opatří čitelně číslem bankovního účtu k zaslání vrácené kupní ceny, čitelně své jméno, podpis a datum podpisu. C) Kupující neprodleně doručí takto označený doklad prodávajícímu poštou nebo emailem. D) Prodávající na základě potvrzeného dobropisu neprodleně odesílá finanční prostředky, nejpozději však do 14 dnů od přijetí vráceného zboží.

     Formulář k odstoupení od kupní smlouvy v pdf: 
formular_odstoupeni_od_ks.pdf


5. Ochrana osobních údajů spotřebitele
    Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu www.celofanove-archy.ez, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Kupující bere na vědomí, že jeho emailová adresa může být použita pouze pro kontaktování od nezávislé hodnotící služby v podobě dotazníku spokojenosti zákazníka s konkrétním nákupem, například služba 
Heuréka Ověřeno zákazníky.
    Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@celofanove-sacky.eu nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.


 1. Mimosoudní řešení sporů
      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce - Inspektorát Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni, Adresa: Houškova 661/33, 326 00 Plzeň, Telefon: 377 323 596, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


 1. Práva z vadného plnění - reklamační řád
       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
       V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.
      Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží.
      Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
      Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
      Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
      Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
      V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
      Volbu způsobu reklamace má kupující.
      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


 1. Závěrečná ustanovení
      Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Toto znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 7.3.2019


 • PŘIHLÁŠENÍ
LOGIN
HESLO
Přihlásit
Registrace
Zapomenuté heslo